Omdat wij onze volledige verloning, facturatie en werkgeverschap uit handen hebben gegeven aan Paytra, vindt u hier hun Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid
a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Paytra B.V. (nader te noemen Paytra B.V.).
b) Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Paytra B.V. die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.
c) De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
d) Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
e) De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Artikel 2: Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
a) Paytra B.V.: de besloten vennootschap Paytra B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Papendrecht
b) Payroll overeenkomst: de arbeids-(uitzend)overeenkomst tussen Paytra B.V. en de werknemer, waarbij de werknemer door Paytra B.V. in het kader van de uitoefening van het bedrijf ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Paytra B.V. verstrekte opdracht (uitzend)arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s).
c) Medewerker: de werknemer als bedoeld sub b).
d) Opdrachtgever: de opdrachtgever als bedoeld sub b).
e) Inschrijving: het verzoek van de opdrachtgever of de intermediair aan Paytra B.V. om in voorkomend geval opdrachten op een bepaalde wijze uit te voeren.
f) Honorarium: het bedrag, inclusief btw, dat Paytra B.V. aan de opdrachtgever factureert op basis het opdrachtgevertarief en het aantal uren waarvoor de medewerker aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, eventueel vermeerderd met de aan de opdrachtgever in rekening te brengen onkosten van de medewerker.
g) Opdracht: de overeenkomst tussen Paytra B.V. en de opdrachtgever op grond waarvan een medewerker door Paytra B.V. aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten.
h) Opdrachtgevertarief: het tarief dat Paytra B.V. aan de opdrachtgever in rekening brengt voor ieder uur dat de werknemer aan hem ter beschikking gesteld wordt.
i) Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging door Paytra B.V. van de opdracht aan de opdrachtgever.
j) Timesheet: het document waarin de door de medewerker in enige week gewerkte uren, almede de eventueel door hem gemaakte onkosten zijn vastgelegd.
k) Digitale uren registratie: het door Paytra B.V. in stand gehouden informatiesysteem, waarin de opdrachtgever en de medewerker informatie omtrent gewerkte uren en onkosten registreren.
l) Intermediair: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die t.b.v. de of een opdrachtgever behulpzaam is bij het zoeken/bemiddelen van geschikte arbeidskrachten.
m) CAO-ABU: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, overeengekomen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen(ABU).

Artikel 3: Offertes
Alle aanbiedingen en prijsopgaven (incl. bijlagen) van Paytra B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 4: Werving en Selectie
Paytra B.V. is niet belast met de werving en selectie van medewerkers. Paytra B.V. is niet aansprakelijk voor fouten die gemaakt worden in verband met de keuze van de medewerker, ongeacht of de werving en selectie door de opdrachtgever zelf of een intermediair is uitgevoerd.

Artikel 5: Inschrijving en totstandkoming opdracht
a) De opdrachtgever en, in voorkomend geval: de intermediair, schrijven zich in bij Paytra B.V. Inschrijving geschiedt met behulp van een daartoe strekkend inschrijfformulier. Paytra B.V. zal opdrachten afwikkelen op de in het inschrijfformulier aangegeven wijze. Door zich in te schrijven bij Paytra B.V. geeft opdrachtgever Paytra B.V. toestemming alle geregistreerde contactpersonen
binnen de opdrachtgever c.q. intermediair emailnieuwsbrieven te verstrekken tot het moment van schriftelijke afmelding.
b) Een opdracht komt uitsluitend tot stand doordat Paytra B.V. een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht aanvaardt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan de opdracht uitsluitend geacht worden te zijn aanvaard, als Paytra B.V. een opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
c) De opdrachtbevestiging wordt geacht de opdracht juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever schriftelijk en binnen 3 dagen na verzending tegen de opdrachtbevestiging reclameert. De opdrachtgever geeft zijn recht om tegen de opdrachtbevestiging te reclameren prijs zodra hij de medewerker tot de arbeid toelaat.
d) Het toezenden van een ingevuld opdrachtformulier aan Paytra B.V. wordt aangemerkt als een verzoek aan Paytra B.V. om de in dat opdrachtformulier omschreven opdracht te aanvaarden. Paytra B.V. is te allen tijde vrij dit verzoek naast zich neer te leggen.
e) Het ter beschikking stellen van blanco opdrachtformulieren aan opdrachtgevers of intermediairs schept generlei verplichting voor Paytra B.V. om de door middel van de opdrachtformulieren toegezonden verzoeken te honoreren.
f) De opdrachtgever conformeert zich dat alle gegevens van zijn onderneming digitaal (“Cloud”) door Paytra B.V. worden opgeslagen, met een minimumtermijn gelijk aan de wettelijke bewaarplicht.

Artikel 6: Duur van de opdracht
a) De opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
b) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de duur van de opdracht gelijk aan de duur van de arbeidsovereenkomst die Paytra B.V. krachtens de opdracht met de medewerker is aangegaan.

Artikel 7: Einde opdracht van rechtswege
Voor zover de opdracht niet op een andere wijze eerder eindigt, eindigt de opdracht in ieder geval van rechtswege op het moment dat arbeidsovereenkomst tussen Paytra B.V. en de medewerker eindigt.

Artikel 8: Beëindiging opdracht door opzegging van de opdrachtgever
a) De opzegging van de opdracht geschiedt te allen tijde schriftelijk. De feitelijke beëindiging van de terbeschikkingstelling door de opdrachtgever wordt niet als opzegging aangemerkt.
b) Het schriftelijke verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen met ingang van een bepaalde dag, impliceert de opzegging van de opdracht tegen diezelfde dag.
c) De bewijslast van tijdige opzegging ligt bij opdrachtgever.
d) Indien op verzoek van de opdrachtgever met de ter beschikking gestelde medewerker een proeftijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen, voor zover deze opzegging niet later plaatsvindt dan de dag voorafgaande aan de dag waarop de proeftijd verstrijkt.
e) Indien, ter uitvoering van een opdracht, met een medewerker:
1. een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht met onmiddellijke ingang doen eindigen door het beëindigen van de ter beschikkingstelling van de medewerker. Voor zover Paytra B.V. jegens de medewerker de in artikel 14, lid 2, van de CAOABU,
bedoelde aanzegtermijn dient te hanteren, neemt de opdrachtgever een opzegtermijn in acht gelijk aan de genoemde aanzegtermijn;
2. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijdse opzegtermijn is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht uitsluitend opzeggen tegen het einde van de looptijd van de betreffende arbeidsovereenkomst;
3. een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen kan de opdrachtgever de opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop Paytra B.V. de payroll overeenkomst door opzegging rechtsgeldig kan doen eindigen;
4. een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen, kan de opdrachtgever de opdracht slechts opzeggen tegen de eerste dag waarop Paytra B.V. de payroll overeenkomst door opzegging rechtsgeldig kan doen eindigen.
f) Indien de opdrachtgever de in het vorige lid vermelde opzegtermijnen niet in acht neemt, wordt hij een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is tenminste gelijk aan het honorarium dat de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest over de periode waarin de opdracht zou hebben voortgeduurd indien de opzegging zou hebben plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid. Voor zover de omvang van het honorarium over deze periode niet voorzienbaar is, wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het gemiddelde gefactureerde honorarium over de voorafgaande 13 weken. De betaling van de vergoeding doet geen afbreuk aan het recht van Paytra B.V. op grond van het bepaalde in lid g) of anderszins aanvullende PAYTRA Partners in Payrolling
Algemene Voorwaarden
Paytra B.V.
KvK nummer: 18072838 te Rotterdam
schadevergoeding te vorderen, voor zover de schade van Paytra B.V. ten gevolge van de onregelmatige opzegging de hiervoor bedoelde vergoeding te boven gaat.
g) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever, in geval op diens verzoek een arbeidsovereenkomst als bedoeld in lid e) onder 3 en 4 is aangegaan en de opdracht (tussentijds) wordt opgezegd, een vergoeding verschuldigd die tenminste gelijk is aan uit de daadwerkelijke kosten van de beëindiging van het dienstverband met de betrokken medewerker of, (naar keuze van Paytra B.V.), de kosten die gemoeid zijn met het inzetten van de medewerker tegen een lager salaris elders.
h) Het bepaalde in lid f) en g) is niet van toepassing indien met Paytra B.V. schriftelijk is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is.

Artikel 9: Beëindiging van de opdracht door Paytra B.V.
a) De opdracht en de daaruit voortvloeiende ter terbeschikkingstelling eindigt onverwijld wegens ontbinding, te rekenen vanaf het tijdstip dat Paytra B.V. de ontbinding van de opdracht inroept omdat:
1. de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de betreffende opdracht of enig andere opdracht of verplichting jegens Paytra B.V.;
2. de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard ofwel aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend ofwel de opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (de WSNP)
b) Indien Paytra B.V. de onverwijlde ontbinding van de opdracht inroept, laat dit onverlet het recht van Paytra B.V. om volledige schadevergoeding inclusief alle kosten (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vorderen van de opdrachtgever. Daarvoor geldt een minimumbedrag ter grootte van de vergoeding als bedoeld in artikel 8 f) en/of 8 g) waarbij als dag
waarop Paytra B.V. beroep doet op de ontbinding heeft te gelden als de dag van opzegging door de opdrachtgever. Ten gevolge van de ontbinding zullen alle vorderingen van Paytra B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.
c) Het recht van Paytra B.V. om zich op de onverwijlde ontbinding te beroepen, laat onverlet het recht van Paytra B.V. de opdracht tussentijds door middel van opzegging te doen eindigen, dan wel zich op enig andere wettelijke bepaling te beroepen die tot beëindiging van de opdracht en/of de ter terbeschikkingstelling lijdt.

Artikel 10: Terbeschikkingstelling
a) De terbeschikkingstelling vangt aan op de in de opdrachtbevestiging genoemde datum en eindigt op de dag waarop de opdracht rechtsgeldig is geëindigd.
b) Paytra B.V. is, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade, gerechtigd de terbeschikkingstelling op een latere datum aan te laten vangen of op te schorten indien:
1. De opdrachtgever bezwaar maakt tegen de opdrachtbevestiging, of:
2. Paytra B.V. niet over alle voor de terbeschikkingstelling noodzakelijke documenten en gegevens beschikt, waartoe onder meer behoren:
– volledig ingevuld opdrachtformulier;
– kopie identificatiebewijs van de medewerker;
– BSN/sofinummer van de medewerker;
– een schriftelijke inschrijf/arbeidsovereenkomst met de medewerker.
c) In geval dat in de arbeidsovereenkomst met de medewerker een uitzendbeding is overeengekomen, wordt de opdrachtgever geacht te hebben verzocht de terbeschikkingstelling met onmiddellijke ingang te laten eindigen vanaf het moment:
1. dat de medewerker wegens arbeidsongeschiktheid zijn arbeid niet meer kan vervullen;
2. of dat Paytra B.V. de opdracht heeft opgezegd of een beroep heeft gedaan op de ontbinding van de opdracht als bedoeld in art. 9 a).
d) De opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Paytra B.V. schriftelijk aan de betrokken medewerkers te bevestigen dat er sprake is omstandigheden als bedoeld in punt 1 en punt 2 van dit lid.
e) Paytra B.V. schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever indien Paytra B.V., om welke reden dan ook, een medewerker niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.
f) Paytra B.V. is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde medewerker door een andere medewerker onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Paytra B.V., behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
g) Indien de medewerker wordt vervangen door een andere medewerker zal de uurbeloning ten aanzien van de vervangende medewerker opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in deze algemene voorwaarden en zal het opdrachtgevertarief dienovereenkomstig worden aangepast.

Artikel 11: Vergunningen/documenten
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle vergunningen beschikt die noodzakelijk zijn om de medewerker bij hem te werk te stellen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat hij over alle documenten beschikt waarover hij op grond van de wet dient te beschikken in verband met de tewerkstelling van de medewerker.

Artikel 12: Gegevensverstrekking
a) De opdrachtgever is verplicht aan Paytra B.V. kosteloos alle gegevens en documenten met betrekking tot een medewerker ter beschikking te stellen waarover Paytra B.V. op grond van wettelijke bepalingen dient te beschikken om de medewerker bij Paytra B.V. in dienst te nemen en te houden.
b) In geval Paytra B.V. met een medewerker, dan wel met derden, een geschil heeft met betrekking tot een terbeschikkingstelling zal de opdrachtgever, op eerste verzoek van Paytra B.V., kosteloos alle relevante informatie verstrekken of verklaringen (doen) afleggen die betrekking heeft op die terbeschikkingstelling.

Artikel 13: Timesheets
a) Tenzij een ander tijdstip is overeengekomen, ziet de opdrachtgever erop toe dat hij aan Paytra B.V. uiterlijk op dinsdag, vóór 17.00 uur, alle informatie verstrekt die Paytra B.V. benodigd voor de betaling van het loon (en overige vergoedingen) aan de medewerker over de voorafgaande week en voor de daaruit voortvloeiende facturering van het honorarium. Deze informatie omvat de door Paytra B.V. gevraagde gegevens, doch in ieder geval het aantal door de medewerker gewerkte uren, alsmede de door hem te declareren onkosten.
b) De in lid a genoemde informatie wordt verstrekt door middel van toezending van timesheets of door het gebruik van Digitale uurregistratie. De opdrachtgever blijft gehouden aan Paytra B.V. timesheets ter beschikking te stellen zolang niet zowel de opdrachtgever als ook de medewerker in de gelegenheid zijn van digitale uurregistratie gebruik te maken.
c) In geval de in lid a) genoemde informatie door middel van timesheets aan Paytra B.V.
terbeschikkingstelling moet worden gesteld, draagt de opdrachtgever er zorg voor dat:
1. aan Paytra B.V. het origineel van de timesheets ter beschikking wordt gesteld;
2. de timesheets volledig zijn ingevuld;
3. de timesheets door de opdrachtgever en de medewerker zijn geaccordeerd.
d) Onverminderd het bepaalde in lid b) en c) is Paytra B.V. gerechtigd betalingen aan de medewerker te verrichten en haar honorarium te factureren op grond van:
1. (kopieën van) de timesheets, zolang daaruit ten minste het akkoord door de opdrachtgever blijkt;
2. of de gegevens die door de opdrachtgever in de digitale uurregistratie zijn ingevoerd, zonder dat de medewerker deze gegevens heeft geaccordeerd.
e) Bij een verschil tussen een door Paytra B.V. ontvangen timesheet en het door de opdrachtgever behouden exemplaar, geldt de door Paytra B.V. ontvangen timesheet als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens. Bij een verschil tussen de door Paytra B.V. via digitale uurregistratie ontvangen gegevens en een later ontvangen timesheet, geldt de door Paytra B.V. via digitale uurregistratie ontvangen gestelde gegevens als volledig bewijs van de daarin vervatte gegevens.
f) Indien de opdrachtgever en de medewerker geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent het door de medewerker gewerkte aantal uren of de omvang van de door hem in rekening te brengen onkosten, is de opdrachtgever verplicht Paytra B.V. hierover onverwijld schriftelijk te informeren.
g) Indien de medewerker de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie betwist en de opdrachtgever niet zijn verplichtingen uit lid a) t/m f) van deze bepaling is nagekomen, is Paytra B.V., zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, gerechtigd het loon van de medewerker uit te betalen op basis van de door de medewerker ter beschikking gestelde gegevens, dan wel (naar keuze van Paytra B.V.) dat loon te baseren op het gemiddelde van de voorafgaande 13 gewerkte weken. Paytra B.V. is alsdan gerechtigd haar honorarium op basis van het aldus betaalde loon te berekenen.
h) De intermediair draagt de verantwoordelijkheid om Paytra B.V. de juiste gegevens te verstrekken. Mocht er onenigheid ontstaan tussen opdrachtgever en intermediair volgt Paytra B.V. ten alle tijden de gegevens die worden aangeleverd door de intermediair.
i) Niet nakoming van de in deze bepaling opgenomen voorschriften komen voor rekening van de opdrachtgever, óók indien de in lid a) genoemde informatie wordt verstrekt door tussenkomst van een intermediair.

Artikel 14: Verplichtingen van opdrachtgever t.o.v. zieke werknemers
a) Tenzij ter uitvoering van de opdracht een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding is overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden medewerking te verlenen aan de re-integratie van de medewerker die wegens ziekte arbeidsongeschikt is voor de werkzaamheden waarvoor hij aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
b) In het kader van de re-integratie van de medewerker is de opdrachtgever in ieder geval gehouden, zolang de opdracht voortduurt:
1. aan Paytra B.V., dan wel aan de door Paytra B.V. aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige, adequaat informatie te verschaffen omtrent reintegratiemogelijkheden binnen het bedrijf van de opdrachtgever;
2. de medewerker, indien de door Paytra B.V. aangewezen bedrijfsarts of arbeidsdeskundige daartoe mogelijkheden ziet, toe te laten tot het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van eigen of ander passend werk bij de opdrachtgever;
3. medewerking te verlenen aan door de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige noodzakelijk geachte re-integratiemaatregelen. Voor zover van de werkgever een bijdrage in de kosten van deze re-integratie kan worden gevraagd, draagt de opdrachtgever de betreffende kosten.

Artikel 15: Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding
a) Zolang de opdracht niet door rechtsgeldige opzegging is geëindigd, is de opdrachtgever niet gerechtigd (al dan niet aanvullend op de payroll-overeenkomst) een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de medewerker.
b) In geval dat opdrachtgever en de medewerker een rechtstreeks dienstverband willen aangaan in plaats van de payroll overeenkomst, zal Paytra B.V. medewerking verlenen aan het tussentijds beëindigen van de opdracht indien en voor zover:
1. het verzoek tot het tussentijds beëindigingen van de opdracht plaatsvindt op verzoek van zowel de opdrachtgever als de medewerker en;
2. Paytra B.V. uiterlijk 10 dagen vóór de beoogde ingangsdatum van het rechtstreekse dienstverband schriftelijk wordt geïnformeerd en;
3. de opdrachtgever een, voor beëindiging van de opdracht te betalen, vergoeding betaalt gelijk aan de vergoeding als bedoeld in artikel 8 f) van deze algemene voorwaarden.
c) Indien de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst, dan wel een andersoortige arbeidsverhouding met de medewerker aangaat, zonder schriftelijke medewerking van Paytra B.V. (zoals beschreven in sub b), binnen een periode van 1040 na aanvang van opdracht door de medewerker te werken uren, is de opdrachtgever aan Paytra B.V. een terstond opeisbare, niet voor matiging vatbare vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt 25% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken medewerker, vermenigvuldigd met het aantal overeengekomen uren, gelegen in de periode vanaf de aanvang van de voornoemde arbeidsverhouding tot het eind van de in de vorige volzin
genoemde periode van 1040 te werken uren.
d) Indien de (aspirant-)opdrachtgever en Paytra B.V. nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het opdrachtgeverstarief, dan is de (aspirant-) opdrachtgever aan Paytra B.V. terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag verschuldigd van € 7.500,- exclusief b.t.w., onverlet het recht van Paytra B.V. om volledige schadevergoeding te eisen.
e) Paytra B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid met betrekking tot de nakoming, c.q. uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de intermediair gemaakte afspraken aangaande de rechtstreekse indiensttreding van de medewerker gedurende of na afloop van de opdracht.

Artikel 16: Verbod doorplaatsing/doorlening
Het is de opdrachtgever verboden een naar hem uitgezonden medewerker ter beschikking te stellen aan derden, behoudens de schriftelijke toestemming hiervoor van Paytra B.V.

Artikel 17: Zorgplicht/arbeidsveiligheid
a) De opdrachtgever zal de medewerker tewerkstellen conform hetgeen bij inschrijving, in de opdracht en in deze algemene voorwaarden is bepaald.
b) De opdrachtgever zal aan Paytra B.V. en aan de medewerker vóór de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken met betrekking tot de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
c) De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de medewerker bij de uitoefening van het toezicht of de leiding, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. In het bijzonder is de opdrachtgever te allen tijde gehouden aan zijn zorgplicht als bedoeld in artikel 7:658 BW voldoen.
d) Indien de medewerker een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties alsmede Paytra B.V. hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval
zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.

Artikel 18: Geen tewerkstelling buitenland
Het is de opdrachtgever verboden om een aan hem uitgezonden medewerker buiten Nederland te werk te stellen zonder dat de opdrachtgever schriftelijke toestemming van Paytra B.V. heeft verkregen. Ter verkrijging van toestemming van Paytra B.V. dienen te worden opgegeven het land en de plaats waar de werkzaamheden zullen worden verricht en de (geschatte) duur van de werkzaamheden. De opdrachtgever dient de medewerker onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra Paytra B.V. de toestemming aan de opdrachtgever voor het verrichten door de medewerker van de werkzaamheden buiten Nederland intrekt.

Artikel 19: Uitsluiting/beperking aansprakelijkheid Paytra B.V.
a) Paytra B.V. is jegens de opdrachtgever en (in voorkomend geval) de intermediair
slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitende
gevolg is van een aan Paytra B.V. verwijtbare en toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst.
b) Onverminderd het bepaalde in lid a) is Paytra B.V. niet aansprakelijk voor:
1. schade ten gevolge van het handelen van de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden, ongeacht of aan de medewerker ter zake een verwijt te maken valt;
2. schade ten gevolge van het feit dat de medewerker in strijd met enig voor hem geldend relatie- of concurrentiebeding werkzaamheden uitvoert bij de opdrachtgever;
3. ten gevolge van handelen van Paytra B.V. of door Paytra B.V. ingeschakelde hulppersonen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld;
4. schade die ontstaan is door handelen van een medewerker op een moment gelegen voor totstandkoming van de opdracht;
5. indirecte schade, zoals schade in de vorm van stagnatieschade, bedrijfsschade en andere gevolgschade;
6. schade die de maximale uitkering te boven gaat, die de assuradeur van Paytra B.V. verstrekt inzake de aansprakelijkheid van Paytra B.V. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is iedere aansprakelijkheid van Paytra B.V. beperkt tot lid a) een bedrag van in totaal € 15.000,- of b) tot het factuurbedrag van de over de laatste twee maanden door Paytra B.V. aan opdrachtgever verzonden facturen, die betrekking hebben op de opdracht in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
c) De opdrachtgever vrijwaart Paytra B.V. indien zij ten opzichte van een derde aansprakelijk is voor de hiervoor lid 19 a) en 19 b) bedoelde schade, dan wel de medewerker na voldoening van de schade aan de derde deze op Paytra B.V. kan verhalen. Deze vrijwaring betreft niet alleen de vordering van de derde doch ook alle kosten, waaronder de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 20: Aansprakelijkheid opdrachtgever
a) De opdrachtgever is, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Paytra B.V. aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen op grond van de opdracht en dan wel deze Algemene Voorwaarden. Onder deze schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan:
1. de kosten van extra salaris voor de betrokken medewerkers, inclusief eventuele wettelijke verhogingen;
2. de kosten voortvloeiende uit door UWV, dan wel andere overheidsorganen, opgelegde sancties/boetes;
3. de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand in en buiten rechte die Paytra B.V. moet maken ter verkrijging van de schadevergoeding van de opdrachtgever, evenals de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand die Paytra B.V. moet maken om zich te verweren tegen de vordering van de derde.
b) Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel -zo nodig aanvullend- ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.
c) Voor zover de schending van de verplichtingen door de opdrachtgever ertoe leiden dat Paytra B.V. wordt aangesproken op door derden geleden schade, zal de opdrachtgever Paytra B.V. daarvan vrijwaren, inclusief de daadwerkelijke kosten van juridische bijstand.
d) Het in dit artikel gestelde laat onverlet het recht van Paytra B.V. eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen, waaronder vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding.
e) In het kader van de inlenersbeloning dient opdrachtgever Paytra B.V. te voorzien van juiste informatie over de 6 componenten zowel voorafgaand als tijdens de opdracht conform ABU CAO; artikel 19.

Artikel 21: Intermediair
a) De intermediair is gehouden Paytra B.V. adequaat en terstond te informeren omtrent alle zaken aangaande de opdrachtgever en de opdracht die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
b) Ook indien bij de totstandkoming van de opdracht een intermediair is betrokken, dient de inlener er voor zorg te dragen dat opzeggingen, reclames en alle andere kennisgevingen ter zake de uitvoering van de opdracht aan het adres van Paytra B.V. in Papendrecht worden toegezonden.
c) Paytra B.V. is noch jegens de opdrachtgever, noch jegens enig andere derden, aansprakelijk voor fouten van de intermediair.
d) Tenzij anders overeengekomen, worden de vergoeding/fee van de intermediair geacht te zijn begrepen in het honorarium. Uitsluitend met schriftelijke toestemming van Paytra B.V. is de opdrachtgever gerechtigd de vergoeding/fee voor bemiddelingsdiensten rechtstreeks aan de intermediair te betalen.
e) Indien de intermediair aan Paytra B.V. verzoekt ten opzichte van de opdrachtgever een langere betalingstermijn te hanteren langer dan 14 dagen, is Paytra B.V. gerechtigd een kredietwaardigheidsonderzoek te laten uitvoeren.
f) De opdrachtgever is nimmer gerechtigd zijn vorderingen op de intermediair te verrekenen met de door Paytra B.V. gefactureerde bedragen.
g) De intermediair heeft slechts aanspraak op de door haar bedongen vergoeding/fee, indien en voor zover de opdrachtgever het honorarium en/of door de Paytra B.V. gevorderde vergoedingen volledig en binnen de betaaltermijn heeft voldaan. Ingeval de opdrachtgever jegens Paytra B.V. in verzuim is, kan Paytra B.V. de eventueel aan de intermediair vooruitbetaalde vergoeding/fee als onverschuldigd betaald terugvorderen en/of verrekenen met elke vordering van de intermediair op Paytra B.V.
h) In geval Paytra B.V. door tussenkomst van de intermediair ten behoeve van de opdrachtgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder uitzendbeding, dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangaat, staat de intermediair in voor het door de opdrachtgever te betalen honorarium.
i) Slechts met schriftelijke toestemming van Paytra B.V. is het de intermediair toegestaan aan de opdrachtgever toe te zeggen dat voor hem geen afnamegarantie geldt. Indien Paytra B.V. toestaat dat de intermediair deze toezegging doet, treedt de intermediair van rechtswege in alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Paytra B.V. uit hoofde van lid 8 e), 8 f) en artikel 25 van deze Algemene voorwaarden.
j) De intermediair handelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de algemene voorwaarden, indien de informatie bedoeld in lid 13 a) (mede) door haar tussenkomst aan Paytra B.V. wordt verstrekt. In geval het ingevolge artikel 13 noodzakelijk is gebruik te maken van timesheets, archiveert de intermediair deze timesheets gedurende 8 jaar en stelt zij deze timesheets op eerste verzoek aan Paytra B.V. ter beschikking.
k) In geval de bemiddelaar zijn verplichtingen jegens Paytra B.V. en/of de opdrachtgever niet is nagekomen en de opdrachtgever het honorarium weigert te betalen, is de intermediair verplicht op eerste verzoek aan Paytra B.V. een vergoeding te betalen gelijk aan het volledige honorarium, verminderd met de aan de intermediair te betalen vergoeding/fee. Paytra B.V. is gerechtigd vorderingen uit hoofde van deze bepaling te verrekenen met elke vordering van de intermediair op Paytra B.V.
l) Het bepaalde in artikel 21, lid k) laat onverlet het recht van Paytra B.V. van de intermediair een schadevergoeding op grond van artikel 20 van deze algemene voorwaarden te vorderen in geval zij haar verplichtingen jegens Paytra B.V. niet nakomt.
m) Indien opdrachtgever in gebreke blijft op een van de punten onder artikel 20, zullen eventuele sancties en gevolgschade belast door controlerende instanties worden doorbelast door Paytra B.V. aan opdrachtgever. Indien de opdrachtgever verzuimt deze kosten te betalen zullen de kosten conform artikel 21, lid k worden doorbelast.
n) Afspraken tussen Intermediair en Paytra B.V. met betrekking tot dagelijkse werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een zogenaamde ‘samenwerkingsovereenkomst’.

Artikel 22: Uurloon en vergoeding
a) Het bruto uurloon van de medewerker wordt steeds vooraf aan de terbeschikkingstelling bepaald aan de hand van de CAO ABU voor uitzendkrachten of de bij de opdrachtgever geldende CAO (inlenerbeloning).
b) Het bruto uurloon komt tot stand in overleg met de opdrachtgever of de intermediair en wordt gebaseerd op de beloning die in het bedrijf van de opdrachtgever wordt gegeven of zal worden gegeven aan vast personeel in dezelfde functie en dezelfde leeftijd en rekening houdend met dezelfde ervaring. Deze procedure wordt ook gevoerd met het vaststellen van de vergoedingen.
c) Op verzoek van Paytra B.V. zal opdrachtgever de te hanteren eigen beloningsregeling per functie schriftelijk aan Paytra B.V. bevestigen.
d) Wanneer het loonbegrip van de bij de opdrachtgever gevolgde CAO gevolgd wordt geldt dit tevens voor: toeslagen, vergoedingen, loonsverhogingen en ADV.
e) Alle kosten voor Paytra B.V. over het door de medewerker verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag, feestdagen alsmede alle overige kosten samenhangend met onregelmatigheidstoeslagen zijn door opdrachtgever aan Paytra B.V. verschuldigd voor zover deze kosten uit hoofde van de CAO van de opdrachtgever of, indien van toepassing, de CAO-ABU, aan de medewerker moeten worden betaald. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat bovenvermelde toeslagen op het door de medewerker verrichte werk van toepassing zijn, zal Paytra B.V. de beloning corrigeren en zal het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte tarief, indien noodzakelijk met terugwerkende kracht, worden aangepast en is de opdrachtgever het aangepaste tarief aan Paytra B.V. verschuldigd. Indien er sprake is van een verplichting tot het betalen van toeslagen is de opdrachtgever verplicht om Paytra B.V. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Paytra B.V. kan wegens overtreden van de op de toeslagen toepasselijke regelgeving nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden. Opdrachtgever vrijwaart Paytra B.V. voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de medewerker of derden.
f) Indien door enige aan de opdrachtgever toerekenbare oorzaak de uurbeloning en/of het opdrachtgevertarief te laag is/zijn vastgesteld, is Paytra B.V. gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht uurbeloning en opdrachtgevertarief op het juiste niveau te brengen en aan opdrachtgever in rekening te brengen hetgeen de opdrachtgever dientengevolge te weinig heeft betaald, waarbij opdrachtgever gehouden is het uit dien hoofde verschuldigde omgaand aan Paytra B.V. te voldoen. Dit laat onverlet elk recht van Paytra B.V. eventueel andere (aanvullende) vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen.
g) De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de medewerker. Paytra B.V. kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden en opdrachtgever vrijwaart Paytra B.V. voor op bedoelde overtredingen gebaseerde aanspraken van de medewerker of derden.
h) De opdrachtgever bepaalt bij de inschrijving aan de hand van de functie en CAO afspraken de bruto uurbeloning. Paytra B.V. kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor een onjuiste uurbeloning.
i) Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt, in die zin dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

Artikel 23: Aanpassing van het opdrachtgevertarief
Paytra B.V. is gerechtigd het opdrachtgevertarief aan te passen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit een of meer van onderstaande kostenaanpassingen ten aanzien van de opgedragen uitzendarbeid:
a) Wijziging van de uurbeloning van de medewerker ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of van de daarbij geregelde lonen, of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
b) Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen van de CAO voor uitzendkrachten of te gevolge van een overheidsmaatregel of verbinden voorschrift betreffende de arbeidsvoorwaarden van de medewerker in algemene zin;
c) Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolg van wijziging van het werkgeversaandeel betreffende premies sociale verzekeringswetten of van overige door Paytra B.V. te betalen premies en pensioenpremies (daaronder steeds begrepen verhoging van die premies op grond van verhoging van de gedekte risico’s);
d) Wijziging van de kosten verbonden aan de uitzendarbeid ten gevolge van wijzigingen in de sociale lasten en/of fiscale wetgeving of ten gevolge van de invoering van nieuwe lasten of premies op grond van de wet, de CAO voor uitzendkrachten of enig verbindend voorschrift;
e) Wijziging van de kosten in de ruimste zin des woord verbonden aan de uitzendarbeid voor de medewerker of voor Paytra B.V. wegens tewerkstelling in het buitenland;
f) Verhoging van de operationele kosten welke Paytra B.V. maakt voor het verwerken van de payroll dienstverlening in de ruimste zin des woord.
g) Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte gesteld worden.

Artikel 24: (Minimum)Honorarium/Facturering
a) Zolang de opdracht niet is geëindigd en Paytra B.V. gehouden is loon te betalen aan de medewerker, is de opdrachtgever het daaruit voortvloeiende honorarium aan Paytra B.V. verschuldigd.
b) Indien de medewerker zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van arbeid maar door opdrachtgever niet of minder dan drie uur te werk gesteld wordt, is opdrachtgever het opdrachtgevertarief, berekend over drie gewerkte uren, verschuldigd, onverminderd de overige verplichtingen van de opdrachtgever jegens Paytra B.V.
c) Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uur per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid verricht moet worden niet of niet eenduidig zijn vastgelegd of als er geen arbeidsduur is afgesproken, is opdrachtgever gehouden aan Paytra B.V. per oproep tenminste het opdrachtgevertarief berekend over drie gewerkte uren te betalen.
d) Paytra B.V. factureert wekelijks aan opdrachtgever. Facturering geschiedt aan de hand van door de opdrachtgever akkoord bevonden timesheets.
e) Reclames omtrent facturen moeten binnen 7 (zeven) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Paytra B.V. zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. In dat geval wordt geacht dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de specificaties van de betreffende factuur.

Artikel 25: Honorarium ondanks einde terbeschikkingstelling
a) De omstandigheid de medewerker feitelijk geen werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever kan aan de in artikel 24 vermelde verplichting tot betaling van honorarium niet afdoen, tenzij:
1. partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de opdrachtgever geen honorarium behoeft te betalen zolang de medewerker feitelijk geen werkzaamheden verricht;
2. Paytra B.V. aan de medewerker geen loon verschuldigd is. Paytra B.V. is gerechtigd doorbetaling van het honorarium te verlangen zolang niet in rechte vaststaat dat geen loon verschuldigd is. Eventueel onverschuldigd betaald honorarium zal aan de opdrachtgever worden terugbetaald voor zover het daarop betrekking hebben onverschuldigd betaalde loon van de medewerker kan worden teruggevorderd.
a) Indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtgever gedurende de arbeidsongeschiktheid van de medewerker geen honorarium verschuldigd is, wordt de opdrachtgever desondanks het honorarium verschuldigd voor zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen in het kader van de re-integratie van de medewerker te voldoen.
b) Het bepaalde in lid 25 a) is niet van toepassing indien schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat er geen afnamegarantie van toepassing is.

Artikel 26: Betalingsvoorwaarden
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling, zonder enige korting en/of aftrek welke niet door Paytra B.V. schriftelijk is toegestaan, door overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur van Paytra B.V. Betaling via automatische incasso wordt gelijk gesteld aan overschrijving op de op de factuur vermelde bankrekening.
b) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, welke termijn als fatale termijn geldt.
c) Betaling dient te geschieden in euro’s (€). Datum van betaling is de dag waarop de bank het saldo op de bankrekening van Paytra B.V. crediteert.
d) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter betaling van de door de opdrachtgever uit welken hoofde ook verschuldigde rente en kosten, vervolgens ter betaling van de oudste opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een jongere factuur.
e) Reclames omtrent de factuur schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
f) Uitsluitend betalingen aan Paytra B.V. werken bevrijdend. Betalingen aan de medewerker(s) of het verstrekken van een voorschot aan de medewerker(s) zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
g) Met betrekking tot door de opdrachtgever aan Paytra B.V. te betalen bedragen kan de opdrachtgever zich niet beroepen op verrekening. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichting jegens Paytra B.V. op te schorten.
h) In geval van liquidatie, insolventie, schuldsanering, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij Paytra B.V. tevens recht heeft op een direct opeisbare schadevergoeding tot een bedrag ter grootte van de resterende contracttermijnen indien de overeenkomst niet was beëindigd.
i) Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enig door hem verschuldigd bedrag, is de opdrachtgever met ingang van vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever tevens een vertragingsrente van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekende, over het bruto factuur bedrag aan Paytra B.V. verschuldigd.
j) Alle kosten die Paytra B.V. maakt ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Onder deze kosten wordt onder andere verstaan, incassokosten, rechtskundige bijstand kosten. Indien de kosten niet door de opdrachtnemer wordt nagekomen, worden de kosten verhaald bij de intermediair.

Artikel 27: Automatische incasso
a) Op eerste verzoek van Paytra B.V. draagt de opdrachtgever (indien afgesproken) zorg voor betaling middels automatische incasso. De opdrachtgever is alsdan gehouden een zodanig saldo op de betreffende rekening aan te houden, zodat de verschuldigde bedragen middels incasso ook daadwerkelijk kunnen worden afgeschreven.
b) Door verstrekking van een machtiging tot automatische incasso verplicht de opdrachtgever zich af te zien van terugboeking, storneren of het op andere wijze ongedaan maken van incassering door Paytra B.V.
c) Gaat een opdrachtgever in weerwil van het vorenstaande toch over tot terugboeking, storneren of het ongedaan maken van een automatische incassering door Paytra B.V., dan is zij dientengevolge in verzuim en is zij verplicht alle schade die dientengevolge zijdens Paytra B.V. ontstaat te vergoeden. Die schadevergoeding wordt vastgesteld op minimaal € 150,00 per dag onverminderd het recht volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade meer bedraagt dan genoemd minimum.

Artikel 28: Opschortingsrechten
Indien opdrachtgever en/of intermediair niet voldoet aan hetgeen gesteld is in deze Algemene Voorwaarden is Paytra B.V. gerechtigd de uitvoering van haar werkzaamheden per direct op te schorten of van verdere uitvoering af te zien.

Artikel 29: Overmacht
a) Paytra B.V. is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Paytra B.V. verleende opdrachten indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen; stroomstoringen, storingen in internet- en telefoonverbindingen, ernstige storing in het productieproces en anderszins oorlog, oproer, epidemieën, natuurrampen, terrorisme, brand, inbraak, en andere calamiteiten als werkstaking, uitsluiting, ziekte, maatregelen van overheidswege, voor zover deze omstandigheden direct gevolg hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
b) Zodra een in sub a genoemde omstandigheid zich voordoet, zal Paytra B.V. opdrachtgever daarvan mededeling doen.
c) Indien nakoming door Paytra B.V. tijdelijk onmogelijk is, is Paytra B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
d) In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst van de hiervoor sub b bedoelde mededeling de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte geacht worden te zijn ontbonden, onder de verplichting van opdrachtgever om aan Paytra B.V. te vergoeden het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht, zonder dat dit aan de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding geeft.

Artikel 30: Auteursrechten
a) Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Paytra B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Paytra B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.
b) De in het kader van de overeenkomst eventueel door Paytra B.V. tot stand gebrachte overeenkomsten, brochures, geschriften of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Paytra B.V., ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 31: Geheimhouding
a) Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
b) Indien Paytra B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en Paytra B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Paytra B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.

Artikel 32: Geschillen/Toepasselijk recht/Wijzigingen
a) Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van Paytra B.V. bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft Paytra B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
b) Op elke overeenkomst tussen Paytra B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
c) Op overeenkomsten die reeds voor datum van depot van onderhavige algemene voorwaarden zijn gesloten, zijn deze algemene voorwaarden direct van toepassing tenzij de aard van de wijzigingen in de resp. artikelen zich daar in redelijkheid tegen verzet of de opdrachtgever daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt.
d) Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn bindend na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen aan partijen door Paytra B.V.